Parafia Wysocko Wielkie
Aktualności

ZADANIA PO WIZYTACJI BISKUPA DAMIANA BRYLA

Wśród wskazań dotyczących naszej parafii, które wyniknęły z wizytacji bpa Damiana Bryla w naszej parafii 27 lutego br., znajdują się sprawy dotyczące Rady Ekonomicznej Parafii i Rady Duszpasterskiej Parafii.

Zapoznajmy się z odpowiednimi punktami PIERWSZEGO SYNODU DIECEZJI KALISKIEJ (2007-2009) dotyczącymi tych rad:

PARAFIALNA RADA DO SPRAW EKONOMICZNYCH

116. W każdej parafii należy ustanowić Parafialną Radę do spraw ekonomicznych, zwaną tradycyjnie Radą Parafialną. Jest ona organem doradczym i wspomagającym proboszcza w administrowaniu dobrami materialnymi parafii.

CZŁONKOWIE RADY

117. Członków Rady Parafialnej wybiera proboszcz po konsultacji z wiernymi.

118. W skład Rady powinni wchodzić parafianie cieszący się powszechnym zaufaniem, głęboko religijni, szczerze oddani Kościołowi, gotowi lojalnie współpracować z proboszczem, zorientowani w problemach ekonomicznych i finansowych.

119. Rada powinna liczyć od 3 do 15 członków.

120. Proboszcz, po ustaleniu składu Rady, powinien przedstawić go Kurii Diecezjalnej do zatwierdzenia.

121. Rada wybiera spośród siebie przewodniczącego zebrań, jego zastępcę oraz sekretarza.

POSIEDZENIA RADY

122. Posiedzenia Rady zwołuje proboszcz w porozumieniu z przewodniczącym i w nich uczestniczy.

123. Proboszcz określa porządek posiedzeń.

124. Proboszcz jest zobowiązany przestawić Radzie:

 • zamierzenia dotyczące nowych inwestycji oraz remontów, konserwacji, napraw obiektów parafialnych, a także wspólnie naradzić się, w jaki sposób zostaną zgromadzone środki na ich realizację, komu zostaną zlecone prace wykonawcze, kto będzie czuwał ze strony parafii nad poprawnością ich wykonania;
 • ofiary, darowizny oraz inne dobra złożone przez wiernych i inne podmioty na rzecz parafii najpóźniej w ciągu pół roku po ich złożeniu.

125. Zadania Rady Parafialnej odnośnie zarządzania cmentarzem, obiektami parafialnymi, dzierżawą, alienacją, zamianą gruntów, umowami o pracę, nabywaniem nieruchomości są określone przez Synod w odpowiednich normach lub w rozporządzeniach Kurii Diecezjalnej.

126. Posiedzenia Rady powinny odbywać się przynajmniej ran na kwartał.

127. Chociaż Rada nie może zobowiązywać proboszcza w podejmowaniu decyzji, powinien on poważnie liczyć się z jej głosem.

128. Z każdego posiedzenia sekretarz Rady powinien sporządzić protokół, który, po przejrzeniu przez proboszcza, pozostanie w archiwum parafialnym.

129. O najważniejszych sprawach z posiedzeń Rady należy powiadamiać parafian w ogłoszeniach parafialnych.

KADENCJA RADY

130. Kadencja Rady trwa pięć lat i może być przedłużana.

131. W przypadku zmiany proboszcza lub jego śmierci kadencja Rady kończy się z chwilą objęcia urzędu przez nowego proboszcza, który powołuje nową Radę.

PARAFIALNA RADA DUSZPASTERSKA

132. W każdej parafii należy powołać Parafialną Radę Duszpasterską. Cele i zadania Rady:

 • Rozeznawanie sytuacji duszpasterskiej parafii (przynajmniej raz na rok).
 • Poszukiwanie rozwiązań problemów duszpasterskich, jakie pojawiają się we wspólnocie parafialnej.
 • Przygotowywanie sposobów przeżywania i obchodzenia uroczystości parafialnych, rocznic.
 • Troska o okolicznościowe dekoratorstwo religijno-kościelne (wyszukiwanie we wspólnocie parafialnej ludzi chętnych, posiadających umiejętności dekoratorskie, inspirowanie projektów dekoracji, zabezpieczanie środków finansowych).
 • Ożywianie i pogłębianie wiary przez dobrze zorganizowane dni skupienia, rekolekcje, misje, konferencje, spotkania z wybitnymi chrześcijanami, świadkami wiary.
 • Wyczulanie ludzi na niebezpieczeństwa “milczącej apostazji” (nowa forma ateizmu), demoralizacji, relatywizmu, indyferentyzmu.
 • Przygotowywanie parafialnego rocznego programu duszpasterskiego w oparciu o program diecezjalny.
 • Informowanie całej wspólnoty parafialnej o wynikach posiedzeń i spotkań Rady.

133. Członkowie Rady:

 • wikariusze;
 • przedstawiciel każdej wspólnoty zakonnej – męskiej i żeńskiej, znajdującej się na terenie parafii;
 • katecheci w liczbie 1-3 osób;
 • organista;
 • kościelny;
 • po jednym przedstawicielu z Rady Parafialnej, Akcji Katolickiej, Zespołu Charytatywnego;
 • przedstawiciele młodzieży w liczbie 1-3;
 • przedstawiciele pozostałych grup duszpasterskich, wybrani przez grupy, w liczbie 3-5 osób;
 • członkowie mianowani przez proboszcza w liczbie 3-5 osób.

Ogólna liczba członków Rady Duszpasterskiej nie powinna przekraczać 24 osób.

POSIEDZENIA RADY

134. Rada powinna spotykać się co miesiąc. Comiesięczne spotkania zabezpieczają Radzie żywotność i skuteczność działania.

STRUKTURA RADY

135. Radzie przewodniczy proboszcz. On zwołuje jej posiedzenia i razem z Sekretariatem ustala ich program.

136. Rada, mając głos doradczy, wspomaga proboszcza w owocnym i skutecznym organizowaniu duszpasterstwa parafii i kierowaniu nim.

137. Sekretariat Rady składa się z trzech osób wybranych na pierwszym posiedzeniu Rady. Zespół sekretariatu sporządza protokoły z posiedzeń; zbiera od członków Rady sprawy, wnioski, propozycje do programu najbliższego spotkania i przedstawia je proboszczowi; opracowuje tekst komunikatu z posiedzenia Rady, który po aprobacie proboszcza powinien być podany do wiadomości parafian.

KADENCYJNOŚĆ RADY

138. Członkostwo w Radzie trwa pięć lat i może być poszczególnym członkom przedłużone.