Parafia Wysocko Wielkie

Małżeństwo

Małżeństwo sakramentalne jest zaproszeniem Boga, dokonanym przez mężczyznę i kobietę, aby uświecał ich przez wspólnotę życia i miłości, która owocuje rodzicielstwem. Małżeństwo domaga się najwyższego szacunku jako miejsce szczególnego działania Boga i współpracy z Nim w akcie stworzenia. Etapy przygotowania do zawarcia małżeństwa muszą dawać możliwość poznania siebie i przyszłego współmałżonka oraz prowadzić do świadomej decyzji zawarcia świętego, nierozerwalnego i wyłącznego związku, którego trwałość przerywa dopiero śmierć jednego z małżonków.

Sakramentu małżeństwa udzielają sobie nawzajem mężczyzna i kobieta w obecności świadków.

Dokumenty konieczne do zawarcia małżeństwa sakramentalnego:

1. Świadectwo chrztu z adnotacją o przyjęciu sakramentu bierzmowania (najwyżej sprzed 6 miesięcy).

2. Dowód osobisty lub paszport.

3. Zaświadczenie o stanie wolnym wydane w 3 egz. przez Urząd Stanu Cywilnego (ważne max 3 miesiące).

4. Zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego.

5. Zaświadczenie o odbytych spotkaniach w tematyce poradnictwa rodzinnego.

6. Świadectwo ukończenia nauki religii w klasie programowo najwyższej (do wglądu).

W wypadku, gdy jedna z osób jest nieochrzczona, niewierząca, przeżyła śmierć współmałżonka, uzyskała stwierdzenie nieważności małżeństwa lub nie spełnia choćby jednego z w/w warunków, informacje o wymaganych dodatkowo dokumentach zostaną przedstawione podczas sporządzania protokołu rozmów duszpastersko-kanonicznych przed zawarciem małżeństwa.

Protokół rozmów sporządza się na trzy miesiące przed datą ślubu w kancelarii parafii w której ma odbyć się ślub.