Bierzmowanie

bierzmowanie01

PRAGNIEMY, ABY DUCH ŚWIĘTY, KTÓREGO OTRZYMAMY
UMOCNIŁ NAS DO MĘŻNEGO WYZNAWANIA WIARY
I DO POSTĘPOWANIA WEDŁUG JEJ ZASAD.

N., przyjmij znamię daru Ducha Świętego.
AMEN.
Pokój z tobą.
I Z DUCHEM TWOIM.

SAKRAMENT BIERZMOWANIA

Katechizm Kościoła Katolickiego kan 1285 Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do „sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego”, którego jedność powinna być zachowywana. Należy zatem wyjaśniać wiernym, że przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Istotnie, „przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej”.

Skutkiem sakramentu bierzmowania jest wylanie Ducha Świętego, identyczne z tym, jakie miało miejsce w dniu Pięćdziesiątnicy. Opis tego wydarzenia znajdujemy w Dziejach Apostolskich: „W dniu Pięćdziesiątnicy znowu wszyscy się razem tam zebrali. Aż tu nagle powstał szum z nieba, jakby zerwał się gwałtowny wiatr i napełnił cały dom, w którym przebywali. Wtedy zobaczyli, że nad głowami każdego z nich pojawiły się jakby języki ognia. A Duch Święty napełnił ich wszystkich, i zaczęli mówić obcymi językami, jak im Duch dawał” (Dz 2, 1-4). To wylanie Ducha Świętego wyciska w duszy chrześcijanina niezatarte znamię. Przyjęcie sakramentu bierzmowania czyni nas jeszcze bardziej dziećmi Bożymi, jeszcze ściślej jednoczy nas z Chrystusem i z Jego Kościołem. Dzięki łasce Ducha Świętego możemy stawać się gorliwymi świadkami naszej wiary

Do przyjęcia sakramentu bierzmowania konieczna jest wola uczestnictwa i pogłębiania życia wiary, aktualny odpis aktu chrztu, stan łaski uświęcającej, opinia katechety i uczestnictwo w proponowanych spotkaniach i praktykach religijnych. W wypadku starszego wieku kandydatów należy się skontaktować z kapłanami pracującymi w parafii, by ustalić warunki i zasady przygotowania do przyjęcia tego sakramentu.

Ponieważ bierzmowaniem jest sakramentem pogłębiającym życie wiary, wymagana jest przy nim obecność „świadka bierzmowania„, którym może być tylko osoba, która ukończyła 16 rok życia, przyjęła bierzmowanie, prowadzi życie zgodne z wymaganiami i nauczaniem Kościoła.

Najbliższe przygotowanie do przyjęcia tego sakramentu rozpocznie się we wrześniu 2016r. i będzie obejmować młodzież  gimnazjalną.